Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky vydáva spoločnosť Rokan Biometrics, s.r.o., IČO: 53 967 658, so sídlom Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 154395/B (ďalej len „poskytovateľ“). Tieto obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a osobou, ktorá uzavrela alebo plánuje uzavrieť s poskytovateľom zmluvu o poskytovaní služby VeriFace podľa týchto obchodných podmienok (ďalej len „odberateľ“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a odberateľom.

Odberateľ berie na vedomie, že tieto obchodné podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné a riadia sa nimi, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Odberateľ sa zaväzuje používať službu VeriFace v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

Článok 1
Definície pojmov

 1. VeriFace – je cloudová služba na zabezpečenie overenia totožnosti koncového používateľa, ktorá umožňuje odberateľovi prístup do administrátorského portálu a stiahnutie údajov po ukončení procesu overenia totožnosti koncového používateľa. Overenie totožnosti je vykonávané prostredníctvom osobných údajov z predložených dokladov totožnosti, porovnávaním skutočnej tváre koncového používateľa s fotografiou na predloženom osobnom doklade totožnosti. Overenie ich pravosti sa vykonáva prostredníctvom pokročilých biometrických metód a neurónových sietí.
 2. Predplatený balík – je mesačné alebo ročné predplatné služby VeriFace, ktoré obsahuje určitý počet overení zakúpených odberateľom za účelom overenia totožnosti koncového používateľa.
 3. Zmluva – je zmluva o poskytovaní služby VeriFace uzatvorená medzi poskytovateľom a odberateľom v zmysle týchto obchodných podmienok, pričom obsah zmluvy tvorí objednávkový formulár, cenník predplatených služieb a tieto obchodné podmienky.
 4. Koncový používateľ – je používateľ, ktorého skutočná totožnosť je overovaná, najčastejšie zákazník alebo potenciálny zákazník odberateľa.
 5. Helpdesk – je kontaktný bod poskytovateľa, e-mailová adresa: info@veriface.eu.

Článok 2
Podmienky uzatvorenia zmluvy

 1. Odberateľ je oprávnený objednať si u poskytovateľa predplatený balík služby VeriFace prostredníctvom objednávkového formulára alebo v administrátorskom portáli. Odberateľ je povinný pravdivo vyplniť údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy, tj. všetky údaje v objednávkovom formulári. Odoslaním objednávky odberateľ súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Následne zašle poskytovateľ odberateľovi e-mail o potvrdení objednávky, žiadosť o potvrdenie registrácie do používateľského účtu a vytvorenie si vlastných prístupových údajov odberateľa na prihlásenie sa do administrátorského portálu.
 2. V momente doručenia e-mailu o potvrdení objednávky a potvrdení registrácie je medzi poskytovateľom a odberateľom uzatvorená zmluva a odberateľ je oprávnený vstúpiť do administrátorského portálu. Po obdržaní objednávky od odberateľa bude poskytovateľom obratom vystavená a zaslaná faktúra na dodanie predplateného balíka služieb a po úhrade tejto faktúry bude odberateľovi aktivovaný používateľský účet v administrátorskom portáli za účelom používania služby VeriFace, plnohodnotného prístupu a stiahnutia údajov po ukončení procesu overenia totožnosti koncového používateľa.
 3. Zmluva o zakúpení ďalších predplatených balíkov služby VeriFace je uzatvorená kliknutím na tlačidlo „zakúpiť“ v administrátorskom portáli a odsúhlasením týchto obchodných podmienok.
 4. Odberateľ sa zaväzuje uviesť v objednávkovom formulári pravdivé a úplné údaje potrebné k uzatvoreniu zmluvy. Za prípadné škody spôsobené uvedením nesprávnych, či nepravdivých údajov zodpovedá odberateľ. Odberateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi akúkoľvek zmenu potrebných údajov.
 5. V prípade, že odberateľ poskytne poskytovateľovi nepravdivé, neúplné alebo skreslené informácie a údaje, poskytovateľ je oprávnený neuzavrieť s odberateľom zmluvu. V prípade, že zmluva už bola uzatvorená a odberateľ poskytol poskytovateľovi nepravdivé, neúplné alebo skreslené informácie a údaje, je poskytovateľ oprávnený od zmluvy s odberateľom odstúpiť podľa čl. 7 ods. 2 obchodných podmienok.
 6. Poskytovateľ je oprávnený neuzavrieť s odberateľom zmluvu v prípade, ak zistil skutočnosti, ktoré ho na to môžu dôvodne oprávňovať a tiež v prípade, ak bol v posledných 3 rokoch vyhlásený konkurz na majetok odberateľa. Skutočnosť, že poskytovateľ neuzatvorí s odberateľom zmluvu, oznámi poskytovateľ odberateľovi najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa poskytnutia údajov v objednávkovom formulári.

Článok 3
Cena a platobné podmienky

 1. Odberateľ je povinný uhradiť cenu za používanie služby VeriFace podľa cenníka platného v čase kliknutia na tlačidlo „zakúpiť“ v procese objednávania.
 2. Cena za používanie služby VeriFace bude uhradená odberateľom prostredníctvom faktúry, ktorá bude obratom vystavená poskytovateľom a zaslaná e-mailom odberateľovi.

Článok 4
Práva a povinnosti odberateľa

 1. Odberateľ je oprávnený:

a) používať službu, na poskytovaní ktorých sa dohodol s poskytovateľom a to riadnym spôsobom v súlade so zmluvou, ako aj prípadnými dodatočnými dojednaniami s poskytovateľom,

b) používať službu v rozsahu funkcií, v akom to umožňuje a v súlade s inštrukciami poskytovateľa,

c) používať službu v rozsahu podporovaných dokladov totožností a krajín, v akom to umožňuje a v súlade s inštrukciami poskytovateľa.

 1. Odberateľ je oprávnený hlásiť poskytovateľovi všetky vady služby VeriFace prostredníctvom helpdesku, pričom poskytovateľ garantuje prijatie hlásenia vady.
 2. Odberateľ nesmie používať službu VeriFace na šírenie obchodných oznámení a nevyžiadanej pošty (spam), protizákonného, obscénneho, výhražného alebo inak nevhodného obsahu, na porušovanie práv poskytovateľa alebo tretích osôb, prípadne inak v rozpore s účelom služby VeriFace.
 3. Odberateľ je povinný chrániť svoje prístupové údaje pred ich zneužitím. Ak objednávateľ zistí, že jeho prístupové údaje boli neoprávnene použité, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo inú ujmu spôsobenú stratou, či zneužitím prístupových údajov.
 4. Odberateľ a poskytovateľ si budú vzájomne poskytovať súčinnosť nevyhnutnú na riadne fungovanie služby VeriFace.
 5. Odberateľ nie je oprávnený používať službu VeriFace v rozpore s jej účelom a spôsobom, ktorý by mohol narušiť jej fungovanie alebo zabezpečenie. Odberateľ nie je oprávnený použiť totožnosť inej osoby.

Článok 5
Práva a povinnosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je povinný umožniť odberateľovi používať službu VeriFace v súlade s uzatvorenou zmluvou.
 2. Poskytovateľ je oprávnený v rámci rozvoja, prevádzkovej údržby alebo opráv služby VeriFace rozširovať alebo meniť jej funkčnosti, zavádzať nové softvérové moduly, nasadzovať nové verzie služby a pod., pričom bude priebežne zverejňovať informácie o zmenách.
 3. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť alebo na dobu neurčitú pozastaviť poskytovanie svojich služieb alebo ich častí najmä v nasledujúcich prípadoch:

a) vykonanie opatrenia, či rozhodnutia štátneho orgánu (napr. krízový stav, legislatívne opatrenie),


b) z dôvodu porúch technického, či prevádzkového charakteru,


c) z dôvodu prevádzkovej údržby, opráv alebo nasadenia novej verzie služby VeriFace,


d) v okamihu prekročenia finančných, či objemových limitov odberateľa,


e) pri dôvodnom podozrení, že odberateľ alebo akákoľvek tretia osoba zneužíva (bude zneužívať) poskytované služby, či používa (bude používať) služby v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, či v rozpore s platnými právnymi predpismi a môže dochádzať k ujme tretej osoby,


f) z dôvodu potreby zabezpečenia oprávnených záujmov poskytovateľa alebo z dôvodu zmeny bezpečnostných nastavení služby, ak je to v prospech odberateľa, o čom bude poskytovateľ odberateľa bezodkladne informovať.

 1. O ukončení alebo pozastavení poskytovania týchto služieb a o dôvodoch, prečo k nemu dochádza, bude poskytovateľ odberateľa informovať.

Článok 6
Záruky a zodpovednosť

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ nezodpovedá najmä za:

a) správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré do služby VeriFace vložil odberateľ, alebo poskytovateľ podľa pokynov odberateľa, za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov zodpovedá odberateľ,


b) za akákoľvek pochybenie, či ujmu spôsobené tým, že odberateľ poskytne, či umožní prístup k informáciám uloženým v službe VeriFace inej osobe,


c) stratu údajov, nedoručenie e-mailu a jeho príloh, ktorý bol odoslaný zo služby VeriFace,


d) akékoľvek straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť, alebo sú výsledkom akýchkoľvek zmien, ktoré môže poskytovateľ vykonať v rámci prevádzkovej údržby, opráv alebo nasadenia novej verzie služby alebo sú výsledkom zmazania, poškodenia, či neuloženia ľubovoľného obsahu počas používania služby VeriFace,


e) poruchu spôsobenú pôsobením škodlivého kódu (napr. počítačového vírusu),


f) poruchu spôsobenú nedbanlivosťou odberateľa, neodborného zaobchádzania alebo nedodržania povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo z obchodných podmienok.

 1. Používanie služby VeriFace zahŕňa komponenty pre rozpoznávanie tváre. Rozpoznávanie tváre je štatistický proces a v súvislosti s tým sa zmluvné strany dohodli, že poskytovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v dôsledku nepresnosti vyhodnotenia rozpoznávacích procesov koncových používateľov.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že celkový rozsah náhrady škody požadovanej odberateľom od poskytovateľa v žiadnom prípade neprevýši cenu predplateného balíka služieb aktuálne zakúpených overení za všetky porušenia zmluvy vzniknuté za obdobie trvania zmluvy. Zmluvné strany v nadväznosti na ustanovenie § 379 Obchodného zákonníka konštatujú, že tento rozsah škody zodpovedá maximálnej výške škody, ktorá je zmluvnými stranami predvídaná ako možný dôsledok porušenia povinnosti zo zmluvy; škoda spôsobená odberateľovi, prevyšujúca výšku predvídateľnej škody podľa tohto odseku sa nenahrádza. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že dohoda zmluvných strán o limitácii rozsahu náhrady škody nie je vzdaním sa nároku na náhradu škody v zmysle § 386 Obchodného zákonníka, ale predstavuje modifikáciu rozsahu náhrady škody v zmysle § 379 Obchodného zákonníka.
 3. Poskytovateľ zodpovedá iba za skutočnú škodu spôsobenú odberateľovi, nie za ušlý zisk, či nepriame škody, či škody spôsobené tretím stranám.

Článok 7
Trvanie a ukončenie zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu do vyčerpania zakúpeného počtu overení. Odberateľ je povinný overenia vyčerpať v dobe 1 mesiaca alebo 1 roka od zakúpenia v závislosti od zakúpeného predplateného balíka služieb. Ak si odberateľ zakúpi ďalšie (nové) overenia, hoci skôr zakúpené overenia ešte nevyčerpal, skôr zakúpené overenia sa nepripočítajú k novým overeniam a odberateľovi sa predlžuje doba na obdobie 1 mesiaca alebo 1 roka od zakúpenia nových overení.
 2. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť z nasledujúcich dôvodov:

a) odberateľ je v omeškaní s úhradou svojich peňažných záväzkov voči poskytovateľovi viac ako 15 kalendárnych dní od dátumu splatnosti,


b) odberateľ vstúpi do likvidácie, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok odberateľa, návrh na povolenie reštrukturalizácie podniku odberateľa, bol nariadený výkon rozhodnutia alebo exekúcia na majetok odberateľa, a to najmä predajom podniku odberateľa alebo nútená správa,


c) odberateľ zámerne poškodzuje službu VeriFace alebo sa snaží obísť jeho tarifné obmedzenia,


d) odberateľ porušil alebo opakovane porušuje tieto obchodné podmienky a ani po výzve poskytovateľa nedošlo v primeranej lehote poskytnutej poskytovateľom k náprave.

 1. Odstúpenie od zmluvy je v týchto prípadoch účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy alebo neskorším dňom uvedeným v oznámení, prípadne odoslaním oznámenia o odstúpení na e-mail odberateľa.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy nebudú odberateľovi vrátené žiadne predplatené overenia a zmluvné strany si nebudú vracať už poskytnuté plnenia.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ je oprávnený tieto obchodné podmienky jednostranne meniť a dopĺňať. O zmenách je poskytovateľ povinný informovať odberateľa správou odoslanou na emailovú adresu, ktorú má odberateľ uvedenú vo svojom používateľskom účte služby VeriFace.
 2. Zmluvný vzťah medzi odberateľom a poskytovateľom sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a prípadné spory budú rozhodované všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.
 3. Ak sa niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok ukáže alebo stane neplatným, či neúčinným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť, či účinnosť ostatných zmluvných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu také ustanovenie nahradiť ustanovením, ktoré je dotknutému ustanoveniu najbližšie svojim významom a účelom.
 4. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2022.